Pisemne oferty zawierające CV, podanie oraz komplet dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy, z adnotacją „Przedstawiciel Handlowy - GIG ” 
prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@gig.eu
albo listownie na adres:
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
Dział Kadr i Organizacji, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
w terminie do dnia 31 maja 2021 r., do godziny 15.00
Informacje tel. 32 259 22 02, 32 259 26 11÷12

Prosimy o dopisanie na dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Głównym Instytucie Górnictwa, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych”.
Uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Za datę dostarczenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę wpływu dokumentów do Działu Kadr i Organizacji, gdzie są rejestrowane w kolejności wpływu.
Klauzula informacyjna – dane pozyskiwane bezpośrednio jest dostępna na stronie internetowej GIG, w zakładce RODO https://www.gig.eu/pl/rodoZałączniki:

Informacja o naborze
Regulamin przeprowadzania naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w Głównym Instytucie Górnictwa
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie